Logo of Skillerjobs
Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.
Naar de homepagina

Gebruikersvoorwaarden Skillerjobs

Versie 1.0 – 14/05/2024

1. Definities

De volgende termen hebben de volgende betekenis.

Gebruiker

de persoon die het Platform gebruikt om kennis te nemen van vacatures en hierop te solliciteren

Gebruikersaccount

de combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee Gebruiker toegang krijgt tot het Platform

Gebruikersprofiel

een verzameling gegevens over Gebruiker op het Platform, met inbegrip van:

 • gegevens die Gebruiker zelf heeft ingevoerd op het Platform (zoals het CV van Gebruiker en alle gegevens daarin), en 
 • gegevens die voortvloeien uit de activiteiten van Gebruiker op het Platform (zoals het zoek- of sollicitatiegedrag van Gebruiker)

Gebruikersvoorwaarden

deze Gebruikersvoorwaarden Skillerjobs, die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen Skillerjobs en Gebruiker

IE 

intellectuele en industriële eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen en logo’s, tekeningen en modellen, octrooien, databankrechten en software, geregistreerd of ongeregistreerd

Klant

een rechtspersoon die gebruikmaakt van de prestaties van Skillerjobs voor het genereren, publiceren en beheren van vacatures via het Platform

Platform

het online platform genaamd Skillerjobs, ontwikkeld en beheerd door Skillerjobs, via hetwelk Gebruiker kennis van nemen van vacatures en hierop kan solliciteren. Het Platform kan beschikbaar worden gesteld via één of meer websites en/of via één of meer mobiele apps

Skillerjobs

Skillerjobs BV, met maatschappelijke zetel te Schaliënhoevedreef 20 / T, 2800 Mechelen (België) en met ondernemingsnummer 1002.834.401

Voorwaarden

de Algemene Voorwaarden Skillerjobs, die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen Skillerjobs en haar Klanten

2. Toepassingsgebied

2.1 Enkel deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor de prestaties die Skillerjobs levert aan Gebruiker via het Platform. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn niet van toepassing voor de prestaties die Skillerjobs levert aan haar Klanten; hierop zijn de Voorwaarden van toepassing.

2.2 Door gebruik te maken van het Platform aanvaardt Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden. Als Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, mag Gebruiker het Platform niet gebruiken.

2.3 Skillerjobs kan haar Gebruikersvoorwaarden steeds eenzijdig wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in haar dienstenaanbod, haar handelspolitiek en eventuele economische en juridische noodwendigheden. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gelden onmiddellijk zodra ze geplaatst zijn op het Platform voor prestaties die Skillerjobs levert vanaf dan.

3. Prestaties van Skillerjobs

3.1 Skillerjobs stelt het Platform ter beschikking van Gebruiker via een Gebruikersaccount.

3.2 Het Platform vermeldt vacatures van Klanten van Skillerjobs die van belang kunnen zijn voor Gebruiker. Via het Platform kan Gebruiker gericht naar vacatures zoeken en hierop solliciteren.  Gebruiker kan zoekopdrachten definiëren en opslaan in het Platform.

3.3 Skillerjobs kan Gebruiker regelmatig meldingen sturen van gepubliceerde vacatures die potentieel interessant zijn voor Gebruiker. Skillerjobs beoordeelt of vacatures potentieel interessant zijn voor Gebruiker op basis van een analyse van gegevens in het Gebruikersprofiel van Gebruiker. Gebruiker kan de frequentie en de wijze van verzenden van deze meldingen aanpassen in de accountinstellingen.

3.4 Als Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaakt, kan Skillerjobs bepaalde gegevens uit het Gebruikersprofiel van Gebruiker zichtbaar maken voor, en ter overweging voorstellen aan, Klanten van Skillerjobs. Meer informatie vindt u in artikel 5.

3.5 Skillerjobs ontwikkelt het Platform voortdurend. Het kan daarom voorkomen dat de prestaties van Skillerjobs wijzigen en/of dat er prestaties worden toegevoegd of stopgezet. Gebruiker heeft geen recht op het behoud van een bepaalde prestatie door Skillerjobs. Als Gebruiker niet akkoord gaat met een wijziging in de prestaties van Skillerjobs, kan Gebruiker enkel ophouden met het Platform te gebruiken en/of zijn Gebruikersaccount verwijderen.

3.6 Skillerjobs treedt niet op als uitzendbureau of als agent van Klanten of Gebruikers. Skillerjobs biedt het Platform uitsluitend aan als onafhankelijke opdrachtnemer en heeft niet de bevoegdheid om op te treden in naam van Klanten of Gebruikers of te beslissen over een dienstverband.

4. Gebruikersaccount

4.1 Als Gebruiker een Gebruikersaccount wil aanmaken, bezorgt hij Skillerjobs een geldig e-mailadres en een wachtwoord. Om de authenticiteit te garanderen stuurt Skillerjobs hierna een bevestigingsmail waarin Gebruiker wordt gevraagd om zijn registratie te voltooien door op een link in de e-mail te klikken.

4.2 De overeenkomst tussen Gebruiker en Skillerjobs wordt van kracht van zodra Skillerjobs het Gebruikersaccount activeert. Skillerjobs behoudt zich het recht voor om het Gebruikersaccount niet te activeren en het aangaan van de overeenkomst te weigeren.

4.3 Gebruiker mag slechts één Gebruikersaccount aanmaken. Een Gebruikersaccount is niet overdraagbaar.

4.4 Een Gebruikersaccount wordt permanent aangemaakt en wordt niet automatisch verwijderd nadat een zoekcyclus is beëindigd of nadat een bepaalde tijd is verstreken. Gebruiker kan op elk moment zijn Gebruikersaccount verwijderen.

5. Gebruikersprofiel

Skillerjobs analyseert de gegevens in het Gebruikersprofiel van Gebruiker om de prestaties die zij levert aan Gebruiker te verbeteren, bijvoorbeeld om :

5.1 Gebruiker vacatures aan te bevelen die zo goed mogelijk zijn afgestemd op diens kwalificaties, behoeften en voorkeuren;

5.2 automatisch formulieren in te vullen op het Platform;

5.3 de zoekervaring van Gebruiker te verbeteren en het sollicitatieproces efficiënter te maken.

6. Verplichtingen van Gebruiker

6.1 Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het leveren van de hardware en de internetverbinding die nodig zijn om de prestaties van Skillerjobs te gebruiken.

6.2 Klant leeft het beleid van Skillerjobs na in verband met aanvaardbaar gebruik van het Platform (“Acceptable Use Policy”) zoals uiteengezet in Bijlage 1.

6.3 Klant vrijwaart Skillerjobs volledig van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet naleven door Klant van deze Voorwaarden, en in het bijzonder de Acceptable Use Policy.

6.4 Skillerjobs heeft het recht (maar niet de contractuele verplichting) om te controleren op naleving van de Acceptable Use Policy en om indien nodig de passende maatregelen te nemen. Skillerjobs kan het Account met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen als Klant enige bepaling van deze Voorwaarden (en in het bijzonder de de Acceptable Use Policy) niet naleeft. Skillerjobs oordeelt hierover op een zorgvuldige, objectieve en evenredige wijze, op basis van de ernst en frequentie van de overtreding en met gepaste aandacht voor de rechten en legitieme belangen van alle betrokkenen.

7. Digital Services Act

7.1 De inhoudelijke beperkingen die Skillerjobs oplegt aan het gebruik van het Platform, zijn opgenomen in de Acceptable Use Policy. Skillerjobs beoefent geen algoritmische inhoudsmoderatie.

7.2 Meldingen over inhoud die ingaat tegen de Acceptable  Use Policy, en in het bijzonder over illegale inhoud, kunnen worden ingediend bij support@skillerjobs.com. Skillerjobs zal binnen vijftien werkdagen reageren op de melding.

7.3 Klachten over de manier waarop Skillerjobs bepaalde inhoud modereert, kunnen worden ingediend bij support@skillerjobs.com. Skillerjobs zal binnen vijftien werkdagen reageren op de klacht.

8. Prijzen en betaling

8.1 De prestaties van Skillerjobs aan Gebruiker zijn gratis.

9. Uitsluiting van garanties

9.1 Skillerjobs garandeert niet dat het Platform geheel vrij is van kleine “bugs” en fouten, doch enkel dat deze geen wezenlijke afbreuk doen aan het gebruik van het Platform. Skillerjobs levert het Platform “zoals het is”. Skillerjobs garandeert niet de geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel. Skillerjobs garandeert evenmin dat de functies van het Platform voldoen aan de performantievereisten en verwachtingen van de Gebruikers, behalve zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden.

9.2 Gebruiker begrijpt dat het Platform een online toepassing is en dat alle software en gegevens van Gebruiker zullen werken van op de servers van Skillerjobs. Skillerjobs is niet aansprakelijk wanneer een gebrek of storing van het Platform te wijten is aan (i) netwerk- of communicatieproblemen tussen Gebruiker en Skillerjobs, (ii) een storing of een defect in software of hardware die niet afkomstig is van Skillerjobs, (iii) het feit dat veranderingen of wijzigingen werden aangebracht aan het Platform zonder toestemming van Skillerjobs, of (iv) indien Gebruiker in gebreke blijft een gebrek onmiddellijk aan te geven aan Skillerjobs samen met documentatie en informatie met betrekking tot de omstandigheden van het gebrek.

9.3 Het Platform kan linken naar externe websites. Skillerjobs is niet verantwoordelijk voor deze externe websites, inclusief hun beschikbaarheid of inhoud. Links naar externe websites kunnen op elk moment worden verwijderd. Eventuele zorgen met betrekking tot een externe website moeten worden gericht aan de beheerder van de externe website.

9.4 Alhoewel Skillerjobs in haar Voorwaarden aan haar Klanten oplegt om enkel waarheidsgetrouwe gegevens in te voeren op het Platform, is Skillerjobs is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vacatures noch voor de juistheid van de gegevens die Klanten invoeren. Skillerjobs doet geen screening van vacatures. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens van een Klant of de geldigheid van een vacature.

9.5 Skillerjobs garandeert niet de actualiteit, juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of geschiktheid van de inhoud van het Platform, en met name van de vacatures op het Platform.

9.6 Skillerjobs garandeert niet dat er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen Gebruiker en Klant.

9.7 Skillerjobs garandeert niet dat de prestaties op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zullen zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvaltijden van de prestaties kunnen niet worden uitgesloten. Om technische of operationele redenen kan de beschikbaarheid tijdelijk beperkt zijn.

9.8 Van de Skillerjobs-servers wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt. Desalniettemin kan gegevensverlies niet worden uitgesloten. Gebruiker wordt aangeraden om reservekopieën te maken van de gegevens die Gebruiker invoert op het Platform.

9.9 Skillerjobs garandeert geen minimale opslagcapaciteit voor het Gebruikersaccount. Skillerjobs behoudt zich het recht voor om het datavolume voor het uploaden van gegevens tijdelijk of permanent te beperken, in het bijzonder als dit om technische redenen of redenen van gebruiksvriendelijkheid nodig is, bijvoorbeeld om de service te behouden of te optimaliseren.

9.10 Skillerjobs heeft geen controle over hoe de Klant de informatie die Gebruiker invoert in het Platform, gebruikt of openbaar maakt. Gebruiker moet dit rechtstreeks met de Klant opnemen. Skillerjobs is niet verantwoordelijk voor het sollicitatieproces van de Klant.

10. Duurtijd

10.1 Gebruiker en Skillerjobs kunnen het Gebruikersaccount van Gebruiker op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen.

10.2 Als het Gebruikersaccount van Gebruiker wordt beëindigd, zal Skillerjobs de persoonlijke gegevens in het Gebruikersprofiel van Gebruiker verwijderen of deze gegevens in geanonimiseerde vorm opslaan voor analytische doeleinden, tenzij verdere verwerking wettelijk verplicht is.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Skillerjobs neemt enkel inspanningsverbintenissen op zich.

11.2 Als Gebruiker van mening zou zijn dat Skillerjobs een wanprestatie begaat bij het leveren van de prestaties, dan zijn enkel deze Voorwaarden van toepassing. De buitencontractuele aansprakelijkheid van Skillerjobs voor wanprestaties wordt, binnen de wettelijke perken, uitgesloten, ongeacht of de wanprestatie een onrechtmatige daad zou uitmaken.

11.3 Skillerjobs is niet aansprakelijk voor gebruiksderving, schade aan of beschadiging van software, schade aan of verlies van gegevens, winstderving, verlies van winst, inkomsten, besparingen, goodwill of zakelijke opportuniteiten, reputatieschade of enige indirecte of gevolgschade die zich voordoet in verband met haar prestaties.

11.4 Aangezien Skillerjobs enkel optreedt als tussenpersoon tussen Gebruiker en Klant, neemt Skillerjobs geen enkele aansprakelijkheid op zich tegenover de Gebruiker, ook niet in het geval van zware fout. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in het geval van opzettelijke fout.

11.5 Skillerjobs is niet aansprakelijk wanneer hij zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Overmacht zijn redenen die redelijk gezien ontsnappen aan haar controle. Dit houdt onder meer in: brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economische leven, onvermijdbare ongevallen, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer, overheidsmaatregelen en pandemie.

11.6 Voor zover de aansprakelijkheid van Skillerjobs is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en uitvoeringsagenten van Skillerjobs.

12. IE 

12.1 Alle IE die verband houdt met het Platform, waaronder de rechten op de programmatuur van de software (inclusief toekomstige updates of upgrades), zijn en blijven volledig eigendom van Skillerjobs.

12.2 Gebruiker krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Platform tijdens de duurtijd zoals bepaald in artikel 10.

12.3 Gebruiker mag de software, applicaties, data of andere materialen waarvan de IE eigendom is van Skillerjobs, niet kopiëren, bewerken, compileren, samenvoegen, assembleren, bewerken, namaken, ontleden, reverse engineeren of op andere wijze trachten de broncode ervan te achterhalen.

12.4 Data of gegevens die Gebruiker invoert in de databanken, directories of bestandsmappen van het Platform, zijn en blijven eigendom van Gebruiker. Skillerjobs is niet verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van data of gegevens die Gebruiker invoert.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 Informatie die een partij aan de andere partij overmaakt in het kader van de prestaties, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijkheid geldt niet voor de volgende uitzonderingen:

 • 13.1.1 de informatie was reeds vrij publiek beschikbaar, zonder dat dit te wijten is aan enige inbreuk door de ontvangende Partij;
 • 13.1.2 de informatie was wettig en vrij in het bezit gekomen van de ontvangende Partij; of
 • 13.1.3 de ontvangende Partij heeft de informatie onafhankelijk ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie die door de bekendmakende Partij werd vrijgegeven.

De ontvangende partij die beweert dat één van deze uitzonderingen van toepassing is, moet dit bewijzen.

13.2 Vertrouwelijke informatie blijft steeds eigendom van de verstrekkende Partij. Als de ontvanger vertrouwelijke informatie ontvangt, houdt dit niet in dat de ontvanger een IE of een licentie hierop krijgt.

13.3 Deze vertrouwelijkheidsverplichtingen gelden ook tijdens de precontractuele periode van onderhandeling. Deze verplichtingen blijven gelden gedurende één jaar na het einde van de prestaties.

14. Gegevensbescherming

Skillerjobs verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking en met haar Privacy Statement.

15. Overige bepalingen

15.1 Deze Gebruikersvoorwaarden  vormen de volledige overeenkomst tussen Skillerjobs en Gebruiker en komen in de plaats van alle eventuele vooraf gevoerde besprekingen. Deze Gebruikersvoorwaarden  gelden ook voor de buitencontractuele verhouding tussen partijen. Zij gelden ook tijdens de precontractuele fase.

15.2 Als een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden ingevolge de toepasselijke wetgeving als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen wettig, geldig en afdwingbaar. De betrokken bepaling blijft bindend voor zover wettelijk toegestaan en wordt beperkt tot de maximale geldige draagwijdte ervan. Skillerjobs en Gebruiker zullen ook te goeder trouw onderhandelen om de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die wel wettig, geldig en afdwingbaar is en die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische en financiële bedoeling van de originele bepaling.

15.3 Deze Gebruikersvoorwaarden  worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken te Antwerpen (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de Voorwaarden die de Partijen niet in der minne kunnen oplossen.

Bijlage 1 – Acceptable Use Policy

1. Technische voorschriften

1.1. Het wachtwoord van een account (Klant-Account, eindgebruikers-Account en Gebruikersaccount) wordt strikt vertrouwelijk gehouden. Als een derde mogelijk of daadwerkelijk toegang heeft gehad tot het wachtwoord, moet dit zo snel mogelijk worden gewijzigd.

1.2. De gegevens die worden ingevoerd op het Platform, mogen geen virussen, wormen of andere schadelijke code bevatten.

1.3. Het is niet toegestaan code of gegevens te verstrekken met de bedoeling of het effect van het beschadigen, verstoren, uitschakelen, schaden, aantasten, verstoren,onderscheppen, onteigenen of anderszins belemmeren van het Platform of gegevens, programma’s, systemen, apparatuur of communicatie, of die een schending van toepasselijke wetgeving zouden veroorzaken.

1.4. Het is niet toegestaan beperkingen of schorsingen van de functionaliteit te omzeilen.

1.5. Het is niet toegestaan het gebruik van het Platform door anderen verhinderen.

2. Niet-technische voorschriften

2.1. Klanten en Gebruikers handelen niet onrechtmatig. In het bijzonder bieden Klanten en Gebruikers geen inhoud aan op het Platform die de rechten van derden schendt, zoals intellectuele eigendomsrechten en/of bedrijfsgeheimen. Klanten en Gebruikers zorgen ervoor dat het gebruik van het Platform geen contractuele of buitencontractuele verplichtingen schendt.

2.2. Klanten en Gebruikers leven alle wet- en regelgeving na die van toepassing is op de vacatures en op het gebruik van het Platform, in elk toepasselijk rechtsgebied. Dit geld in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor wet- en regelgeving in verband met discriminatie op het werk (op basis van geslacht, ras, godsdienst of overtuiging of anderszins), racisme en xenofobie, intimatie, belaging, bedreiging, laster, eerroof, werving en selectie, het aanbieden van fictieve arbeidsplaatsen om publicitaire redenen, bescherming van persoonsgegevens, bescherming van minderjarigen, bescherming van investeerders. De selectiecriteria voor een vacature moeten redelijkerwijze relevant zijn voor de functie.

2.3. Klanten en Gebruikers zorgen er voor dat alle gegevens die zij invoeren op het Platform waarheidsgetrouw is. Op het Platform worden geen fictieve vacatures geplaatst.

2.4. Klanten en Gebruikers doen zich niet voor als een andere persoon, bijv. als een vertegenwoordiger of functionaris van een onderneming of overheid, of van Skillerjobs zelfs. Klanten en Gebruikers wekken niet de indruk dat zij een relatie hebben met een andere persoon wanneer dit niet het geval is.  

2.5. Klanten en Gebruikers gebruiken het Platform niet voor het opslaan, publiceren en/of verzenden van reclame, junk- of massa-e-mails, spam, kettingbrieven, piramideschema's, multi-level marketing-programma’s (MLM) of enige andere commerciële communicatie. Op het Platform mag geen promotie worden gemaakt voor banen die enige vorm van betaling vereisen alvorens een kandidaat mag starten. Klanten en Gebruikers plaatsen geen pornografische inhoud op het Platform.

2.6. Klanten en Gebruikers gebruiken geen scraping- of soortgelijke technieken om inhoud vast te leggen en voor een ander doel te gebruiken, opnieuw te publiceren of op een andere manier te gebruiken dan voor het beoogde doel van de prestaties.

2.7. Klanten en Gebruikers gebruiken geen technieken of andere geautomatiseerde diensten die erop gericht zijn of ertoe leiden dat activiteiten van Klant onjuist worden weergegeven, bijv. door bots, bot-nets, scripts, apps, plug-ins, extensies of andere geautomatiseerde instrumenten om inhoud af te spelen, berichten te verzenden, opmerkingen te plaatsen of andere acties uit te voeren.

2.8. Klanten en Gebruikers zullen geen geen persoonlijke gegevens van een andere gebruiker van het Platform verzamelen, opslaan of doorgeven, tenzij de persoon in kwestie zijn of haar toestemming heeft gegeven.

2.9. Klanten en Gebruikers mogen niet de volgende categorieën van persoonsgegevens vragen noch invoeren op het Platform: (a) persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken; (b) genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon; en (c) gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2.10. Klant en Gebruikers geven persoonsgegevens door via het Platform op eigen verantwoordelijkheid en risico. Klant en Gebruikers wordt aangeraden om voorzichtig om te gaan met het doorsturen van bepaalde gevoelige informatie zoals het identiteitskaartnummer, rijksregisternummer of bankgegevens.

2.11. Klanten en Gebruikers plaatsen geen links naar inhoud van derden die in strijd zijn met bovenstaande voorschriften.

2.12. Het is niet toegestaan een deel van het Platform te wijzigen, aanpassen, vertalen, herformatteren, doorverkopen, framen of hier reverse-engineering op toepassen.

2.13. Het is niet toegestaan een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten te verwijderen.

Privacyverklaring Skillerjobs

Versie 1.0 – 14/05/2024

Skillerjobs (hierna ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’) is zich ervan bewust dat de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze Klanten en Gebruikers van ons platform belangrijk zijn. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we deze gegevens verwerken.

1. Definities

De volgende termen hebben de volgende betekenis.

Gebruiker

de persoon die het Platform gebruikt om kennis te nemen van vacatures en hierop te solliciteren

Gebruikersaccount

de combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee Gebruiker toegang krijgt tot het Platform

Gebruikersprofiel

een verzameling gegevens over Gebruiker op het Platform, met inbegrip van:

 • gegevens die Gebruiker zelf heeft ingevoerd op het Platform (zoals het CV van Gebruiker en alle gegevens daarin), en
 • gegevens die voortvloeien uit de activiteiten van Gebruiker op het Platform (zoals het zoek- of sollicitatiegedrag van Gebruiker)

Gebruikers-voorwaarden

intellectuele en industriële eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen en logo’s, tekeningen en modellen, octrooien, databankrechten en software, geregistreerd of ongeregistreerd

Klant

een rechtspersoon die gebruikmaakt van de prestaties van Skillerjobs voor het genereren, publiceren en beheren van vacatures via het Platform

Platform

het online platform genaamd Skillerjobs, via hetwelk Gebruiker kennis van nemen van vacatures en hierop kan solliciteren. Het Platform kan beschikbaar worden gesteld via één of meer websites en/of via één of meer mobiele apps

Skillerjobs

Skillerjobs BV, met maatschappelijke zetel te Schaliënhoevedreef 20 / T, 2800 Mechelen (België) en met ondernemingsnummer 1002.834.401

Voorwaarden

de Algemene Voorwaarden Skillerjobs, die van toepassing zijn op de verhouding tussen Skillerjobs en haar Klanten

2. Toepassingsgebied

2.1 Skillerjobs BV beheert het Platform. Wij handelen als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij de persoonsgegevens van onze Klanten en Gebruikers verwerken.

2.2 Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze Klanten en Gebruikers er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

2.3 Het doel van deze privacyverklaring is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht en om u te verzekeren dat wij correct omgaan met uw gegevens.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom, en met welke juridische grondslag?

Doeleinde
Persoonsgegevens
Juridische grondslag
Bewaartermijn
Leveren van prestaties aan Gebruikers
Gegevens van Gebruikers:
Login-gegevens: gebruikersnaam + wachtwoord
Identificatie-gegevens (naam, voornaam, e-mail, GSM-nummer)
CV
Zoek- en sollicitatiegedrag
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang
10 jaar na stopzetting van levering van de prestaties

Als een Gebruiker  via het Platform solliciteert op een vacature, stuurt Skillerjobs bepaalde persoonsgegevens van Gebruiker door naar de Klant. Dit is essentieel voor de prestaties die Skillerjobs levert. Gebruiker dient zelf de privacy statement van de Klant te raadplegen om na te gaan hoe deze Klant/werkgever omgaat met de persoonsgegevens van sollicitanten.
Leveren van prestaties aan Klanten
Gegevens van eindgebruikers:
Contactgegevens, logingegevens en identificatiegegevens
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang
10 jaar na stopzetting van levering van de prestaties

4. Hoe gebruiken en delen wij uw gegevens?

4.1 Gebruikers

Als U Gebruiker bent van ons Platform, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met Klanten en met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen.

4.2 Klanten

Als U Klant bent van ons Platform, delen wij uw persoonsgegevens niet met derden, behalve zoals hieronder aangegeven.

4.3 Algemeen

4.3.1 Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

4.3.2 Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

4.3.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

4.3.4 In het geval dat onze activiteiten zouden worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze privacyverklaring.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

5.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)). Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval hebben wij onderzocht of passende voorzorgsmaatregelen zoals binnen de EU mogelijk zijn, bijv. door te voorzien in standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen vragen wij uw voorafgaande toestemming om uw persoonsgegevens buiten de EER door te geven. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens kunt u de procedure volgen die wordt beschreven in het artikel "Rechten van de betrokkene".

6. Rechten van de betrokkenen

De gegevensbeschermingswetgeving voorziet in verschillende rechten voor de betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zodat de betrokkene voldoende controle kan blijven uitoefenen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. U beschikt over de volgende rechten.

6.1 Recht op toegang/inzage

6.1.1 U heeft het recht om van ons de bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. In het positieve geval kan u om inzage van uw persoonsgegevens vragen.

6.1.2 U heeft het recht om van ons de bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. In het positieve geval kan u om inzage van uw persoonsgegevens vragen.

 • (i) de verwerkingsdoeleinden;
 • (ii) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • (iii) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • (iv) de doorgifte aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • (v) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • (vi) dat u rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals opgesomd in dit hoofdstuk;
 • (vii) wanneer wij uw persoonsgegevens niet van u hebben verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • (viii) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en nuttige informatie over de onderliggende logica van deze besluitvorming en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

6.1.3 Wij verstrekken u een kopie van de persoonsgegevens waarover wij beschikken indien u hierom verzoekt. Wanneer u herhaaldelijk en op disproportionele wijze om bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen.

6.2 Recht op verbetering

6.2.1 Wanneer u vaststelt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u beschikken, heeft u steeds het recht om dit aan ons te melden zodat wij het nodige kunnen doen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

6.3 Recht op vergetelheid

6.3.1 U kan ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen wanneer de verwerking niet in overeenstemming is met de gegevensbeschermingswetgeving en binnen de perken van de wet.

6.4 Recht op beperking van verwerking

6.4.1 U kan verzoeken om de verwerking te beperken indien :

 • (i) de juistheid van de persoonsgegevens in vraag is gesteld en voor de periode om de juistheid te controleren;
 • (ii) de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst dat wij de gegevens wissen;
 • (iii) wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u vraagt om ze niet te verwijderen aangezien deze nodig zijn bij de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • (iv) bezwaar tegen de verwerking wordt gemaakt in afwachting van de toelichting van de gerechtvaardigde belangen die zwaarder doorwegen dan uw belangen.

6.5 Recht op overdraagbaarheid

6.5.1 U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt het recht om deze persoonsgegevens (rechtstreeks ons) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan indien de verwerking berust op uw toestemming en op basis van een verwerking via een geautomatiseerd procedé.

6.6 Recht van bezwaar

6.6.1 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profiling), kan u steeds bezwaar maken tegen deze verwerking.

6.6.2 U kan tevens bezwaar maken tegen de verwerking wegens een specifieke situatie die met de betrokkene verband houden. De organisatie zal de verwerking staken tenzij de organisatie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder doorwegen dan de belangen van de betrokkene of die verband houden met de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6.7 Geautomatiseerde individuele besluitvorming

6.7.1 De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft zoals het evalueren van persoonlijke aspecten met betrekking tot de uitvoering van werk, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, enz.

6.7.2 Dit recht om niet te worden onderworpen aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming bestaat niet wanneer het besluit is toegestaan door een dwingende wettelijke bepaling.

6.7.3 De betrokkene kan dit recht evenmin inroepen wanneer het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en de organisatie of berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. In deze laatste twee gevallen heeft de betrokkene wel het recht op menselijke tussenkomst van iemand van de organisatie en heeft hij het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en om het geautomatiseerd besluit aan te vechten.

6.8 Recht op de intrekking van de toestemming

6.8.1 Indien u voor een bepaald verwerkingsdoeleinde ons uw toestemming hebt verleend om uw gegevens te verwerken, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen of via uw account.

6.8.1 Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails, newsletters en dergelijke van ons te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

6.9 Procedure voor de uitoefening van de rechten en overige bepalingen

6.9.1 Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

6.9.2 Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.9.3 Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op support@skillerjobs.com.

6.9.4 U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming). Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).

6.10 Veiligheid

6.10.1 Wij spannen ons in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

6.10.2 Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en zijn evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u de relevante privacyverklaring van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

7. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

7.1Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy steeds correct weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. De bijgewerkte versie van deze privacyverklaring wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.