Logo of Skillerjobs
Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.
Naar de homepagina

Algemene Voorwaarden Skillerjobs

Versie 1.0 – 14/05/2024

1. Definities

De volgende termen hebben de volgende betekenis.

Account

de combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee Klant toegang krijgt tot het Platform

Gebruiker

de persoon die het Platform gebruikt om kennis te nemen van vacatures en hierop te solliciteren, met andere woorden de kandidaat

Gebruikersvoorwaarden

de gebruikersvoorwaarden Skillerjobs, die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen Skillerjobs en Gebruiker

IE

intellectuele en industriële eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen en logo’s, tekeningen en modellen, octrooien, databankrechten en software, geregistreerd of ongeregistreerd

Klant

een rechtspersoon die gebruikmaakt van de prestaties van Skillerjobs voor het genereren, publiceren en beheren van vacatures via het Platform

Platform

het online platform genaamd Skillerjobs, ontwikkeld en beheerd door Skillerjobs, zoals nader omschreven in artikel 3

Skillerjobs

Skillerjobs BV, met maatschappelijke zetel te Schaliënhoevedreef 20 / T, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 1002.834.401.

Voorwaarden

deze Algemene Voorwaarden Skillerjobs, die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen Skillerjobs en haar Klanten

2. Toepassingsgebied

2.1 Enkel deze Voorwaarden gelden voor de prestaties die Skillerjobs levert aan Klant via het Platform. Door gebruik te maken van het Platform aanvaardt Klant deze Voorwaarden.  

2.2 Skillerjobs kan haar Voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en eventuele economische en juridische noodwendigheden. De gewijzigde Voorwaarden gelden onmiddellijk zodra ze geplaatst zijn op het Platform voor prestaties die Skillerjobs levert vanaf dan.

3. Prestaties van Skillerjobs

3.1 Skillerjobs ontwikkelt en beheert het online platform genaamd Skillerjobs, waarop Klant eenvoudig vacatures kan genereren, publiceren en beheren (het “Platform”). Het Platform kan beschikbaar worden gesteld via één of meer websites en/of via één of meer mobiele apps. Het Platform genereert de vacature in de juiste ‘tone of voice’ op maat van Klant, gebaseerd op de inhoud van de website van Klant. Gegenereerde vacatures worden automatisch gepubliceerd op het Platform. Het Platform kan deze vacatures, inclusief een vermelding van de vacaturetitel en de locatie en naam van Klant, publiceren op sociale-mediakanalen zoals Meta en LinkedIn, aan de tarieven en voorwaarden vermeld in de eindgebruikersomgeving van het platform.

3.2 Kandidaten kunnen hun sollicitatie indien via het Platform. Daartoe moeten zij onder meer bevestigen dat zij voldoen aan alle voor de vacature noodzakelijke voorwaarden, zoals gedefinieerd  door Klant in de vacature (”dealmakers”).

3.3 Skillerjobs stelt het Platform ter beschikking van Klant als een SaaS-oplossing via een Account.

3.4 Skillerjobs ontwikkelt het Platform voortdurend. Het kan daarom voorkomen dat de prestaties van Skillerjobs wijzigen en/of dat er prestaties worden toegevoegd of stopgezet. Klant heeft geen recht op het behoud van een bepaalde prestatie door Skillerjobs. Als Klant niet akkoord gaat met een wijziging in de prestaties van Skillerjobs, kan Gebruiker enkel ophouden met het Platform te gebruiken en/of zijn Account verwijderen conform artikel 10.1.

3.5 Skillerjobs treedt niet op als uitzendbureau of als agent van Klanten of Gebruikers. Skillerjobs biedt het Platform uitsluitend aan als onafhankelijke opdrachtnemer en heeft niet de bevoegdheid om op te treden in naam van Klanten of Gebruikers of te beslissen over een dienstverband.

4. Account

4.1 Er zijn twee soorten Accounts:

 • een Klant-Account (voor de onderneming van de Klant); of
 • een eindgebruikers-Account (voor de eindgebruiker, d.w.z. de medewerker van de Klant die het Platform gebruikt)

Onder het Klant-Account kunnen één of meer eindgebruikers-Accounts worden aangemaakt. Het Klant-Account wordt aangemaakt zodra de eerste medewerker van de Klant een eindgebruikers-Account aanmaakt. Deze eindgebruiker wordt automatisch de beheerder van het Klant-Account en heeft de mogelijkheid om collega's uit te nodigen via de module voor eindgebruikersbeheer. Enkel de beheerder van het Klant-Account kan een verzoek indienen om het Klant-Account te verwijderen.

4.2 Als Klant een Account wil aanmaken, bezorgt hij Skillerjobs een geldig e-mailadres en een wachtwoord. Het e-mail adres dient steeds het professionele e-mail adres van de eindgebruiker te zijn. Om de authenticiteit te garanderen stuurt Skillerjobs hierna een bevestigingsmail waarin Gebruiker wordt gevraagd om zijn registratie te voltooien door op een link in de e-mail te klikken.

4.3 De overeenkomst tussen Klant en Skillerjobs wordt van kracht van zodra Skillerjobs het Account activeert. Skillerjobs behoudt zich het recht voor om het Account niet te activeren en het aangaan van de overeenkomst te weigeren.

4.4 Klant mag slechts één Klant-Account aanmaken. Een Klant-Account is niet overdraagbaar. Enkel de beheerder kan een Klant-Account  verwijderen.

4.5 Klant kan meerdere eindgebruikers-Accounts aanmaken. Een eindgebruikers-Account is niet overdraagbaar. Enkel de beheerder kan een eindgebruikers-Account verwijderen.

5. Verplichtingen van Klant

5.1 Klant is als enige verantwoordelijk voor het leveren van de hardware en de internetverbinding die nodig zijn om de prestaties van Skillerjobs te gebruiken.

5.2 Klant leeft het beleid van Skillerjobs na in verband met aanvaardbaar gebruik van het Platform (“Acceptable Use Policy”) zoals uiteengezet in Bijlage 1.

5.3 Klant vrijwaart Skillerjobs volledig van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet naleven door Klant van deze Voorwaarden, en in het bijzonder de Acceptable Use Policy.

5.4 Skillerjobs heeft het recht (maar niet de contractuele verplichting) om te controleren op naleving van de Acceptable Use Policy en om indien nodig de passende maatregelen te nemen. Skillerjobs kan het Account met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen als Klant enige bepaling van deze Voorwaarden (en in het bijzonder de de Acceptable Use Policy) niet naleeft. Skillerjobs oordeelt hierover op een zorgvuldige, objectieve en evenredige wijze, op basis van de ernst en frequentie van de overtreding en met gepaste aandacht voor de rechten en legitieme belangen van alle betrokkenen.

6. Verplichtingen van Skillerjobs

6.1 Skillerjobs streeft ernaar dat het Platform een beschikbaarheid heeft van 99,9%. De beschikbaarheid wordt gemeten buiten het tijdvak waarbinnen het Platform onbeschikbaar is voor onderhoud of wegens overmacht.

6.2 Skillerjobs is verantwoordelijk voor de infrastructuur, de dataverbindingen en de hardware en software binnen het data center van het Platform, evenals de gepaste monitoring en back-up procedures. Skillerjobs levert redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van het Platform te garanderen en de gebruikers van het Platform te beschermen.

6.3 Incidenten kunnen gemeld worden via support@skillerjobs.com. Ondersteuning kan aangevraagd worden via support@skillerjobs.com.

7. Digital Services Act

7.1 De inhoudelijke beperkingen die Skillerjobs oplegt aan het gebruik van het Platform, zijn opgenomen in de Acceptable Use Policy. Skillerjobs beoefent geen algoritmische inhoudsmoderatie.

7.2 Meldingen over inhoud die ingaat tegen de Acceptable  Use Policy, en in het bijzonder over illegale inhoud, kunnen worden ingediend bij support@skillerjobs.com. Skillerjobs zal binnen vijftien werkdagen reageren op de melding.

7.3 Klachten over de manier waarop Skillerjobs bepaalde inhoud modereert, kunnen worden ingediend bij support@skillerjobs.com. Skillerjobs zal binnen vijftien werkdagen reageren op de klacht.

8. Prijzen en betaling

8.1 Klant kan gratis vacatures publiceren op het Platform. Voor elke vacature die wordt gepubliceerd op het Platform betaalt Klant een vast bedrag (excl. BTW) per Gebruiker die solliciteert via het Platform. Skillerjobs bepaalt dit vaste bedrag in functie van de kenmerken van de vacature en deelt dit bedrag mee aan Klant in de eindgebruikersomgeving van het Platform vóór de vacature wordt gepubliceerd op het Platform. Dit vaste bedrag per solliciterende Gebruiker blijft ongewijzigd zolang de vacature online staat. Het vaste bedrag per solliciterende Gebruiker is verschuldigd ongeacht de kwaliteit van de Gebruiker.

8.2 Klant kan vóór een vacature wordt gepubliceerd, een maximumbedrag vooropstellen dat hij wenst te betalen voor de vacature. In dat geval wordt de vacature offline gehaald  zodra het maximale budget per vacature is bereikt.

8.3 Het Platform kan de vacatures eventueel ook gericht op andere sociale media publiceren. In dat geval worden de toepasselijke tarieven vermeld in de eindgebruikersomgeving van het Platform vóór de vacature wordt gepubliceerd.

8.4 De prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen.

8.5 Klant geeft in de eindgebruikersomgeving van het Platform een creditcardnummer op voor automatische maandelijkse betalingen, evenals de nodige informatie voor facturatie. Skillerjobs verzendt facturen naar het e-mailadres dat Klant opgeeft. De factuur is eveneens beschikbaar in de eindgebruikersomgeving van het Klant-Account.

8.6 Skillerjobs brengt op de eerste dag van elke maand het verbruik van de afgelopen maand automatisch in rekening op de creditcard. Als de credit card van Klant op dit moment Klant niet geldig is, verstuurt Skillerjobs de factuur via e-mail naar de beheerder van het Klant-Account en moet deze volledig betaald worden binnen 15 kalenderdagen. Als Klant een klacht zou hebben over een factuur, dan meldt hij dit binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. Dit gebeurt schriftelijk en voldoende getailleerd. Als Klant dit niet doet, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Als Klant enig bedrag niet betaalt op de vervaldag, dan is hij automatisch een verwijlintrest verschuldigd. Deze is gelijk aan de intrest bepaald in de Wet van 2 augustus 2002. In dit geval kan Skillerjobs bijkomend een forfaitair bedrag aanrekenen. Dit bedrag is gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125 EUR.

9. Uitsluiting van garanties

9.1 Skillerjobs garandeert niet dat het Platform geheel vrij is van kleine “bugs” en fouten, doch enkel dat deze geen wezenlijke afbreuk doen aan het gebruik van het Platform. Skillerjobs levert het Platform “zoals het is”. Skillerjobs garandeert niet de geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel. Skillerjobs garandeert evenmin dat de functies van het Platform voldoen aan de performantievereisten en verwachtingen van de Klant, behalve zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden.

9.2 Klant begrijpt dat het Platform een online toepassing is en dat alle software en gegevens van Klant zullen werken van op de servers van Skillerjobs. Skillerjobs is niet aansprakelijk wanneer een gebrek of storing van het Platform te wijten is aan (i) netwerk- of communicatieproblemen tussen Klant en Skillerjobs, (ii) een storing of een defect in software of hardware die niet afkomstig is van Skillerjobs, (iii) het feit dat veranderingen of wijzigingen werden aangebracht aan het Platform zonder toestemming van Skillerjobs, of (iv) indien Klant in gebreke blijft een gebrek onmiddellijk aan te geven aan Skillerjobs samen met documentatie en informatie met betrekking tot de omstandigheden van het gebrek.

9.3 Het Platform kan linken naar externe websites. Skillerjobs is niet verantwoordelijk voor deze externe websites, inclusief hun beschikbaarheid of inhoud. Links naar externe websites kunnen op elk moment worden verwijderd. Eventuele zorgen met betrekking tot een externe website moeten worden gericht aan de beheerder van de externe website.

9.4 Alhoewel Skillerjobs in haar Gebruikersvoorwaarden Gebruiker oplegt om enkel waarheidsgetrouwe gegevens in te voeren op het Platform, is Skillerjobs is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kandidaten noch voor de juistheid van de gegevens die zij invoeren. Skillerjobs doet geen screening van kandidaten en voert geen achtergrond checks uit op de kandidaten.

9.5 Skillerjobs garandeert niet dat er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen Gebruiker en Klant.

9.6 Skillerjobs garandeert niet dat de prestaties op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zullen zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvaltijden van de prestaties kunnen niet worden uitgesloten. Om technische of operationele redenen kan de beschikbaarheid tijdelijk beperkt zijn.

9.7 Van de Skillerjobs-servers wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt. Desalniettemin kan gegevensverlies niet worden uitgesloten. Klant wordt aangeraden om reservekopieën te maken van de gegevens die Klant invoert op het Platform.

9.8 Skillerjobs garandeert geen minimale opslagcapaciteit voor het Account. Skillerjobs behoudt zich het recht voor om het datavolume voor het uploaden van gegevens tijdelijk of permanent te beperken, in het bijzonder als dit om technische redenen of redenen van gebruiksvriendelijkheid nodig is, bijvoorbeeld om de service te behouden of te optimaliseren.

10. Duurtijd

10.1 Klant kan zijn Account op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen. De vergoedingen verschuldigd overeenkomstig artikel 7 blijven definitief verworven; Skillerjobs zal deze factureren.

10.2 Skillerjobs kan de prestaties op elk moment beëindigen. Vanaf beëindiging kan Klant geen nieuwe vacatures meer publiceren via het Platform. Het Account van Klant wordt beëindigd zodra alle vacatures van Klant die op het Platform werden gepubliceerd, offline zijn gehaald.

10.3 Skillerjobs kan het Account van Klant met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen als Klant enige bepaling van deze Voorwaarden niet naleeft of in geval van faillissement of vereffening van Klant.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Skillerjobs neemt enkel inspanningsverbintenissen op zich.

11.2 Als Klant van mening zou zijn dat Skillerjobs een wanprestatie begaat bij het leveren van de prestaties, dan zijn enkel deze Voorwaarden van toepassing. De buitencontractuele aansprakelijkheid van Skillerjobs voor wanprestaties wordt, binnen de wettelijke perken, uitgesloten, ongeacht of de wanprestatie een onrechtmatige daad zou uitmaken.

11.3 Als Klant een overeenkomst afsluit met een medecontractant en als Skillerjobs betrokken is bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan neemt Klant een beding op in deze overeenkomst dat de buitencontractuele aansprakelijkheid van Prosatt voor wanprestaties uitsluit en deze verplichting eveneens oplegt aan elke volgende medecontractant hogerop in de contractketen. Dit ongeacht of de wanprestatie een onrechtmatige daad uitmaakt.

11.4 Skillerjobs is niet aansprakelijk voor gebruiksderving, schade aan of beschadiging van software, schade aan of verlies van gegevens, winstderving, verlies van winst, inkomsten, besparingen, goodwill of zakelijke opportuniteiten, reputatieschade of enige indirecte of gevolgschade die zich voordoet in verband met haar prestaties.

11.5 De aansprakelijkheid van Skillerjobs in het kader van een vacature is beperkt tot de vergoeding die Klant aan Skillerjobs betaalt op basis van het aantal sollicitaties op deze vacature. De totale aansprakelijkheid van Skillerjobs voor schade ontstaan tijdens een kalenderjaar is beperkt tot de vergoeding die Klant aan Skillerjobs heeft betaald in dit kalenderjaar. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van Skillerjobs beperkt tot 10.000 EUR, behalve in geval van zware of opzettelijke fout.

11.6 Skillerjobs is niet aansprakelijk wanneer hij zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Overmacht zijn redenen die redelijk gezien ontsnappen aan haar controle. Dit houdt onder meer in: brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economische leven, onvermijdbare ongevallen, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer, overheidsmaatregelen en pandemie.

12. IE

12.1 Alle IE die verband houdt met het Platform, waaronder de rechten op de programmatuur van de software (inclusief toekomstige updates of upgrades), zijn en blijven volledig eigendom van Skillerjobs. Dit geldt in het bijzonder ook voor IE op aanpassingen of verbeteringen van de software die het gevolg zouden zijn van verzoeken, suggesties of ideeën van Klant.

12.2 Klant krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Platform tijdens de duurtijd zoals bepaald in artikel 8. Klant kan ten aanzien van dit gebruiksrecht niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licenties verstrekken aan eindgebruikers.

12.3 Klant mag de software, applicaties, data of andere materialen waarvan de IE eigendom is van Skillerjobs, niet kopiëren, bewerken, compileren, samenvoegen, assembleren, bewerken, namaken, ontleden, reverse engineeren of op andere wijze trachten de broncode ervan te achterhalen.

12.4 Data of gegevens die Klant invoert in de databanken, directories of bestandsmappen van het Platform, zijn en blijven eigendom van Klant. Voor alle duidelijkheid, gegevens die een Gebruiker invoert in het Platform in het kader van een sollicitatie vallen hier niet onder. Skillerjobs is niet verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van data of gegevens die Klant invoert.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 Informatie die een partij aan de andere partij overmaakt in het kader van de prestaties, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijkheid geldt niet voor de volgende uitzonderingen:

 • 13.1.1 de informatie was reeds vrij publiek beschikbaar, zonder dat dit te wijten is aan enige inbreuk door de ontvangende Partij;
 • 13.1.2 de informatie was wettig en vrij in het bezit gekomen van de ontvangende Partij; of
 • 13.1.3 de ontvangende Partij heeft de informatie onafhankelijk ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie die door de bekendmakende Partij werd vrijgegeven.

De ontvangende partij die beweert dat één van deze uitzonderingen van toepassing is, moet dit bewijzen.

13.2 Vertrouwelijke informatie blijft steeds eigendom van de verstrekkende Partij. Als de ontvanger vertrouwelijke informatie ontvangt, houdt dit niet in dat de ontvanger een IE of een licentie hierop krijgt.

13.3 Deze vertrouwelijkheidsverplichtingen gelden ook tijdens de precontractuele periode van onderhandeling. Deze verplichtingen blijven gelden gedurende één jaar na het einde van de prestaties.

14. Gegevensbescherming

Skillerjobs is verwerker van persoonsgegevens en Klant is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Skillerjobs verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking en met haar standaard gegevensverwerkingsovereenkomst.

15. Overige bepalingen

15.1 Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Skillerjobs en Klant en komen in de plaats van alle eventuele vooraf gevoerde besprekingen. Deze Voorwaarden gelden ook voor de buitencontractuele verhouding tussen Partijen. Zij gelden ook tijdens de precontractuele fase. De voorwaarden van Klant worden niet toegepast.

15.2 Skillerjobs kan dezelfde of gelijkaardige Prestaties leveren en verkopen aan andere klanten. Klant heeft nooit een exclusief recht op bepaalde Prestaties.

15.3 Skillerjobs mag Klant als referentie vermelden in zijn marketingmateriaal. Skillerjobs kan hierbij de naam en het logo van Klant gebruiken. Als Klant tevreden is over de prestaties, kan Skillerjobs verzoeken om een korte testimonial van Klant.

15.4 Als een bepaling van deze Voorwaarden ingevolge de toepasselijke wetgeving als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen wettig, geldig en afdwingbaar. De betrokken bepaling blijft bindend voor zover wettelijk toegestaan en wordt beperkt tot de maximale geldige draagwijdte ervan. Skillerjobs en Klant zullen ook te goeder trouw onderhandelen om de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die wel wettig, geldig en afdwingbaar is en die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische en financiële bedoeling van de originele bepaling.

15.5 Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken te Antwerpen (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de Voorwaarden die de Partijen niet in der minne kunnen oplossen.

Overeenkomst m.b.t. verwerking en doorgifte van persoonsgegevens door Skillerjobs

1. Definities

1.1 De volgende termen hebben de volgende betekenis.

AVG of GDPR

de persoon die het Platform gVerordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend onder de afkorting AVG of de Engelse afkorting GDPRebruikt om kennis te nemen van vacatures en hierop te solliciteren

Gebruiker

de persoon die het Platform gebruikt om kennis te nemen van vacatures en hierop te solliciteren

Gebruikersaccount

de combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee Gebruiker toegang krijgt tot het Platform

Gebruikersprofiel

een verzameling gegevens over Gebruiker op het Platform, met inbegrip van:

 • gegevens die Gebruiker zelf heeft ingevoerd op het Platform (zoals het CV van Gebruiker en alle gegevens daarin), en
 • gegevens die voortvloeien uit de activiteiten van Gebruiker op het Platform (zoals het zoek- of sollicitatiegedrag van Gebruiker)

Gebruikersvoorwaarden

de Gebruikersvoorwaarden Skillerjobs, die van toepassing zijn op de verhouding tussen Skillerjobs en Gebruiker

Klant

een rechtspersoon die gebruikmaakt van de prestaties van Skillerjobs voor het genereren, publiceren en beheren van vacatures via het Platform

DPA

deze Overeenkomst m.b.t. verwerking en doorgifte van persoonsgegevens door Skillerjobs

Platform

het online platform genaamd Skillerjobs, ontwikkeld en beheerd door Skillerjobs, via hetwelk Gebruiker kennis van nemen van vacatures en hierop kan solliciteren. Het Platform kan beschikbaar worden gesteld via één of meer websites en/of via één of meer mobiele apps

Skillerjobs

Skillerjobs BV, met maatschappelijke zetel te Schaliënhoevedreef 20 / T, 2800 Mechelen (België) en met ondernemingsnummer 1002.834.401

Voorwaarden

de Algemene Voorwaarden Skillerjobs, die van toepassing zijn op de verhouding tussen Skillerjobs en haar Klanten

1.2 Wanneer in deze overeenkomst de termen worden gebruikt die zijn gedefinieerd in de AVG, hebben die termen dezelfde betekenis als in de AVG.

2. Toepassingsgebied

2.1 Deze DPA wordt afgesloten tussen Skillerjobs en Klant.

2.2 Elke Partij leeft de toepasselijke regelgeving m.b.t. gegevensbescherming na, in het bijzonder de AVG.

2.3 Skillerjobs ontvangt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens van Klant zodat Skillerjobs de prestaties kan leveren. In dit geval is Klant verwerkingsverantwoordelijke en is Skillerjobs verwerker. Deze verwerking wordt nader geregeld door artikel 3.

2.4 Klant ontvangt bepaalde persoonsgegevens van Skillerjobs als onderdeel van de prestaties die Skillerjobs levert. In dit geval zijn Klant en Skillerjobs beiden verwerkingsverantwoordelijke. Deze verwerking wordt nader geregeld door artikel 4.

3. Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Klant

3.1 Het doel van dit artikel 3 van deze DPA is te zorgen voor de naleving van artikel 28, leden 3 en 4, van de AVG.

3.2 Bijlage 1, deel 1 vermeldt specifieke gegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Skillerjobs voor de Klant, waaronder het voorwerp, de duur, de doeleinden, de persoonsgegevens die verwerkt worden, en de categorieën van betrokkenen wiens gegevens verwerkt worden.

3.3 Verwerker doet het volgende:

3.3.1 een register van zijn verwerkingsactiviteiten opstellen en bijhouden;

3.3.2 persoonsgegevens enkel verwerken om de prestaties te leveren. Hij leeft hierbij de schriftelijke instructies van verwerkingsverantwoordelijke na zoals opgenomen in de Voorwaarden;

3.3.3 de persoonsgegevens enkel vrijgeven aan zijn personeel (of onderaannemers mits naleving van artikel 1.8) voor zover als nodig voor de levering van de prestaties. Verwerker zorgt er voor dat deze personen een wettelijke of contractuele verplichting tot vertrouwelijkheid moeten naleven;

3.3.4 technische en organisatorische maatregelen nemen tegen niet-toegelaten of onwettige verwerking, zoals nader omschreven in Bijlage 2;

3.3.5 de volgende zaken onverwijld melden aan verwerkingsverantwoordelijke:

(i) Als verwerker een juridisch bindend verzoek ontvangt van een betrokkene of een bevoegde autoriteit om persoonsgegevens mee te delen. Verwerker meldt dit niet als melding verboden is (bijvoorbeeld door een plicht tot vertrouwelijkheid voorgeschreven door een strafrechtelijke bepaling of een gerechtelijk onderzoek).

(ii) Als zich een inbreuk op de persoonsgegevens voordoet.

Als deze zaken zich voordoen, zal verwerker verwerkingsverantwoordelijkebijstaan om hier mee om te gaan.

3.3.6 redelijke verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke i.v.m. zijn verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk en behoorlijk behandelen;

3.3.7 alle informatie ter beschikking stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke die noodzakelijk is om aan te tonen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd;

3.3.8 regelmatig audits uitvoeren op haar verwerkingssystemen, faciliteiten en ondersteunende documentatie en de resultaten van deze audits  op verzoek van de Klant ter beschikking stellen, met dien verstande dat dergelijke resultaten onderworpen zijn aan de vertrouwelijkheidsclausule van de Voorwaarden. Voor zover het ter beschikking stellen van deze resultaten redelijkerwijs niet voldoet aan de auditvereisten van Klant, zal Skillerjobs zo snel als redelijkerwijze haalbaar reageren op aanvullende audit-verzoeken van de Klant. Een eventuele audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, erkend extern accountantskantoor tijdens normale kantooruren, met redelijke voorafgaande kennisgeving aan Skillerjobs en onderworpen aan redelijke geheimhoudingsprocedures. De Klant en de auditeur hebben geen toegang tot gegevens van andere klanten van Skillerjobs of tot systemen of faciliteiten van Skillerjobs die niet betrokken zijn bij de levering van de prestaties. Klant is verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan een dergelijke audit, met inbegrip van alle redelijke kosten voor de tijd die Skillerjobs besteedt aan een dergelijke audit;

3.3.9 verwerkingsverantwoordelijke bijstaan bij zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verwerker mag een redelijke vergoeding vragen voor de bijstand die hij verleent in toepassing van artikels 1.5.5 tot en met 1.5.9.

3.4 Wanneer de prestaties een einde nemen, zal verwerker de persoonsgegevens vernietigen of teruggeven en kopieën verwijderen. Verwerkingsverantwoordelijke kiest tussen beide opties. Dit geldt niet als de persoonsgegevens bewaard moeten worden omwille van wettelijke verplichtingen. Partijen kunnen overeenkomen dat de persoonsgegevens worden teruggegeven in een bepaald formaat. De verwerker heeft recht op een redelijke vergoeding voor het vernietigen en/of teruggeven van de persoonsgegevens.

3.5 Verwerker gebruikt geen subverwerkers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke geeft hierbij een algemene toestemming voor het gebruik van subverwerkers. De subverwerkers zijn opgenomen in de lijst in Bijlage 3. Verwerker stelt verwerkingsverantwoordelijke tijdig in kennis van eventuele wijzigingen van deze lijst door toevoeging of vervanging van subverwerkers.

Verwerker sluit met deze subverwerkers een gegevensverwerkingsovereenkomst af. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst biedt gelijkwaardige bescherming inzake gegevensbescherming bieden als deze DPA.

3.6 Wanneer verwerker een subverwerker in dienst neemt voor het uitvoeren van specifieke verwerkingen en die verwerkingen een internationale doorgifte van persoonsgegevens in de zin van hoofdstuk V van de AVG inhouden, dan kunnen verwerker en de subverwerker de naleving van dit hoofdstuk V waarborgen door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, mits aan de voorwaarden voor het gebruik van die standaardcontractbepalingen is voldaan.

4. Doorgifte van persoonsgegevens door Skillerjobs aan Klant

4.1 Bij het leveren van de prestaties deelt Skillerjobs bepaalde persoonsgegevens mee aan Klant.

4.2 Bijlage 1, deel 2 vermeldt specifieke gegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens die Skillerjobs meedeelt aan de Klant, waaronder het voorwerp, de duur, de doeleinden, de persoonsgegevens die verwerkt worden, en de categorieën van betrokkenen wiens gegevens verwerkt worden.

4.3 Skillerjobs is als enige verantwoordelijk voor de verwerking die Skillerjobs uitvoert met dergelijke persoonsgegevens en die noodzakelijk is voor het leveren van de prestaties door Skillerjobs. Skillerjobs treedt niet op als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van Klant.

4.4 Skillerjobs is jegens de betrokkenen (d.w.z. de Gebruikers) verantwoordelijk voor de verwerking die zij uitvoert in het kader van de prestaties die zij levert aan deze Gebruikers (d.w.z. het toelaten aan Gebruikers om via het Platform vacatures van Klanten te zoeken en hierop te solliciteren, en het doorsturen van bepaalde persoonsgegevens van Gebruikers aan Klanten in het kader van dergelijke sollicitaties).

4.5 Klant is jegens de betrokkenen (d.w.z. de Gebruikers) verantwoordelijk voor de verwerking die zij uitvoert in het kader van haar gebruik van de prestaties van Skillerjobs (d.w.z. het genereren, publiceren en beheren van vacatures via het Platform en het ontvangen en verwerken van sollicitaties van Gebruikers op dergelijke vacatures).

4.6 Klant en Skillerjobs zullen beiden, in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, (a) voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens en in het bijzonder de AVG; (b) persoonsgegevens alleen verwerken bij de levering van prestaties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor geïdentificeerde legitieme belangen, en (c) reageren op redelijke verzoeken om informatie van de andere partij om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Bijlage 1 - Specifieke gegevens

Beschrijving van de verwerking
Opslaan van login-gegevens en identificatiegegevens van eindgebruikers van het Platform om het leveren van de prestaties aan Klant mogelijk te maken.
Categorieën betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt
Eindgebruikers van het Platform.
Categorieën verwerkte persoonsgegevens
Login-gegevens en identificatiegegevens van eindgebruiker.
Verwerkte gevoelige gegevens (indien van toepassing)
Niet van toepassing.
Aard van de verwerking
Opslag.
Doeleinde(n) van de verwerking
Doeleinde(n) van de verwerking.
Duur van de verwerking
Zo lang het account van eindgebruiker actief blijft.

2. Persoonsgegevens die Skillerjobs (als verwerkingsverantwoordelijke) meedeelt aan Klant (als verwerkingsverantwoordelijke)

Beschrijving van de verwerking
Het doorsturen van bepaalde persoonsgegevens van Gebruikers aan Klant in het kader van de sollicitatie van Gebruikers op vacatures die Klant publiceert op het Platform.
Categorieën betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt
Gebruikers.
Categorieën verwerkte persoonsgegevens
Naam, voornaam, e-mail, GSM-nummer en CV van Gebruiker.
Verwerkte gevoelige gegevens (indien van toepassing)
Niet van toepassing voor zover Gebruiker niet zelf gevoelige gegevens invoert op het Platform. Skillerjobs legt via haar Voorwaarden en Gebruikersvoorwaarden op aan Klanten resp. Gebruikers om geen gevoelige persoonsgegevens te vragen noch in te voeren op het Platform.
Aard van de verwerking
Doorsturen aan Klant.
Doeleinde(n) van de verwerking
Gebruiker toe te laten om te solliciteren op de vacature.

Bijlage 2 - Technische en organisatorische maatregelen

TOELICHTING:

De technische en organisatorische maatregelen moeten concreet en niet in algemene termen worden beschreven.

Beschrijving van de door de verwerker(s) genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (met inbegrip van eventuele relevante certificeringen) om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de aard, de reikwijdte, de context en het doel van de verwerking, alsmede met de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Voorbeelden van mogelijke maatregelen:

 • maatregelen inzake pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
 • maatregelen die op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten garanderen;
 • maatregelen die het vermogen garanderen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
 • processen voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking;
 • maatregelen voor de identificatie en autorisatie van gebruikers;
 • maatregelen ter bescherming van gegevens tijdens de doorgifte;
 • maatregelen voor de bescherming van gegevens tijdens de opslag;
 • maatregelen ter waarborging van de fysieke beveiliging van de locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt;
 • maatregelen om ervoor te zorgen dat incidenten worden geregistreerd;
 • maatregelen om de systeemconfiguratie, met inbegrip van de standaardinstelling, te waarborgen;
 • maatregelen voor interne governance en beheer op het gebied van IT en IT-beveiliging;
 • maatregelen voor certificering/waarborging van processen en producten;
 • maatregelen om gegevensminimalisering te waarborgen;
 • maatregelen om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen;
 • maatregelen om te zorgen voor beperkte bewaring van gegevens;
 • maatregelen ter waarborging van de verantwoordingsplicht;
 • maatregelen om gegevensoverdraagbaarheid mogelijk te maken en voor wissing te zorgen.

Skillerjobs legt via haar Voorwaarden enGebruikersvoorwaarden op aan haar Klanten resp. Gebruikers op om bij het vragenen invoeren van persoonsgegevens op het Platform rekening te houden met deprincipes van de AVG, met name doelbinding, minimale gegevensverwerking,rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, juistheid, opslagbeperking enintegriteit en vertrouwelijkheid.

Bijlage 3 - Lijst van subverwerkers

Subverwerker
Voorwerp van de verwerking
Aard van de verwerking
Duur van de verwering
Stripe
Naam van de eindgebruiker (als credit card owner
Doorgifte van gegevens voor payments and billing van Klant
Tot het account van eindgebruiker wordt verwijderd
Supabase
Gegevens van eindgebruikers: Contactgegevens, login-gegevens en identificatiegegevens
Skillerjobs database
Gegevens van eindgebruikers: Tot het account van eindgebruiker wordt verwijderd
Hubspot
Gegevens van eindgebruikers: naam van de recruiter/eindgebruiker per vacature
CRM: mailing engine + marketing automation
Gegevens van eindgebruikers: Tot het account van eindgebruiker wordt verwijderd
Neo4j Aura
Gegevens van eindgebruikers: naam van de recruiter/eindgebruiker per vacature
Skillerjobs Graph database
Zo lang de vacature “published” is (dus tot vacature “unpublished” wordt)
MS Azure
Zelfde gegevens als in Supabase
Cloud hosting provider Server staat in West-Europa (Amsterdam + failover in Dublin)
Gegevens van eindgebruikers: Tot het account van eindgebruiker wordt verwijderd
Hotjar
Gebruiksgegevens van het Platform door  eindgebruikers